Risico Inventarisatie en Evaluatie

Algemene informatie over RI&E

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met het krijgen van inzicht in de risico’s. Want alles kan op slag veranderen en u wilt geen cruciale bedrijfsrisico’s lopen. Go2Academy ondersteunt u bij het opzetten en implementeren van het veiligheidsbeleid van A tot Z binnen uw bedrijf.
Een belangrijk uitgangspunt van het veiligheidsbeleid is de RI&E. De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het z.g. ‘Plan van Aanpak’ is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Plan van Aanpak

Verplicht onderdeel van de RI&E

Het z.g. ‘Plan van Aanpak’ is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Met de RI&E incl. Plan van Aanpak van Go2Academy voldoet u aan uw wettelijke verplichting. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. Bijvoorbeeld als u met een nieuwe productielijn gaat werken, als u hebt verbouwd of gaat verhuizen met het bedrijf.

De Veiligheidskundigen (MVK/HVK) waarmee Go2Academy samenwerkt adviseren u over veilig en gezond werken. U kunt onze veiligheidskundigen inschakelen bij vragen over Arbo veiligheid, Risico Inventarisatie & Evaluatie, risicoanalyses, bedrijfshulpverlening. Zij brengen in kaart en borgen uw veiligheidsprocessen, waarmee u als werkgever bijdraagt aan een veilig werkklimaat binnen uw bedrijf.

Ga naar ‘Diensten’ RI&E voor informatie over de werkwijze en het stappenplan van Go2Academy voor het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & evaluatie voor uw bedrijf.

Go2Academy ontzorgt u en borgt uw bedrijfsveiligheid binnen de kaders van de Arbowetgeving.

Werkwijze

En het stappenplan van Go2Academy
1. RI&E Quick Scan: analyse van de opdrachtgever en de risicovraag
2. Advies over benodigde acties in een RI&E rapportage en plan van aanpak
3. Opstellen van RI&E en Plan van aanpak (en indien vereist: toetsen van het Plan van aanpak
4. Definiëren ondersteunende diensten en middelen a.d.h.v. Plan van aanpak (bijv. BHV opleiding, VCA e.d.)
5. Samenvatting en evaluatie

RI&E Quick Scan:

analyse van de opdrachtgever en de risicovraag

Maatwerk is ons uitgangspunt. Go2Academy start ieder RI&E-traject met een verkenningsgesprek, ofwel een ‘RI&E Quick Scan’ genoemd . Mocht de daaruit voortvloeiende offerte van Go2Academy worden aangenomen, dan worden de kosten (*) van de Quick Scan niet in rekening gebracht. Mocht men na ontvangst van het opdrachtvoorstel afzien van een vervolg, worden alleen de kosten (*) van de Quick Scan aan u doorberekend.
(*): € 195,- excl. BTW, incl. reistijd – en kosten, binnen een straal van 25 km van de standplaats van Go2Academy, Kattenberg 2a te Oirschot.

RI&E logo

Advies

over de benodigde acties

Aan de hand van de informatie die voortvloeit uit de RI&E Quick Scan beschrijven we onze aanbevelingen in een opdrachtvoorstel. Hierin staat wat de benodigde acties zijn om aan uw RI&E verplichtingen te voldoen, welke onderdelen uitgewerkt worden in het Plan van aanpak voor optimale veiligheid en natuurlijk wat de bijbehorende kosten zijn. We houden daarbij vanzelfsprekend rekening met uw wensen en budgetten zonder de geldende richtlijnen uit het oog te verliezen.

Opstellen van RI&E

en Plan van aanpak

In de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak worden alle risico’s van bedrijfsprocessen en activiteiten geïnventariseerd en de bijbehorende verantwoordelijkheden in kaart gebracht. We kijken dan bijvoorbeeld naar de machineveiligheid, de verlichting en het geluid. En hoe het met de werkdruk en de lichamelijke belasting gesteld is. Na de inventarisatie maken we samen met u een plan van aanpak om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren. Deze zetten we direct om in acties. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E heeft Go2Academy specialisten in huis die risico’s aanpakken zoals: geluid, lichamelijke belasting, gevaarlijke stoffen, het werken met machines, klimaat en infecties.

Er worden diverse scenario’s uitgewerkt en de te volgen procedures. Procedures voor het opvolgen van calamiteiten krijgen daarbij natuurlijk bijzondere aandacht. Afhankelijk van het type bedrijf en de bedrijfsrisico’s, kan dit in een apart ontruiming- en calamiteitenplan worden opgenomen. Zo is iedere werknemer van uw bedrijf op de hoogte van de geldende procedures en de verantwoordelijkheden.

Indien vereist in uw bedrijfssituatie: toetsing van het Plan van aanpak

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van aanpak moeten deze in sommige gevallen voorgelegd worden aan een gecertificeerde Arbodienst of een gecertificeerde Arbo-kerndeskundige. Wij adviseren u graag over toetsing van de RI&E in uw specifieke situatie en bieden direct het 2-in-1 voordeel: alle Hogere Veiligheidskundigen welke verbonden zijn aan Go2Academy zijn gecertificeerd tot het uitvoeren van deze toetsing en zijn bevoegd om direct de toetsing te verzorgen.
Ook wanneer u ervoor kiest om zelf uw RI&E en Plan van Aanpak op te stellen, kunt u Go2Academy inschakelen om de toetsing te verrichten en daarmee te beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek.

Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:
• alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
• het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkende branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is opgenomen.

Ondersteunende diensten en middelen

t.b.v. Plan van aanpak:

Als eenmaal de RI&E en het Plan van aanpak gemaakt zijn, staat vast wat er te doen staat. Go2Academy biedt de volgende ondersteunende cursussen, diensten en middelen:
BHV Basisopleiding en de jaarlijkse BHV Herhaling
Basisveiligheid VCA en VOL-VCA
Bedrijfsnoodplan incl. ontruimingsplan
• Ontruimingstekeningen en vluchtrouteplattegronden
Aanschaf & onderhoud van AED’s
Aanschaf & onderhoud verbandmiddelen / EHBO koffers
Aanschaf & onderhoud kleine blusmiddelen

Samenvatting

en evaluatie
van de voordelen van de RI&E van Go2Academy:

• Inzicht in alle risico’s op de werkvloer
• Bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s
• Verlagen van het verzuim en ongevallen en het verhogen van de productiviteit
• Een praktisch Plan van aanpak
• Ervaren professionals vertellen u alles over de wettelijke verplichtingen
• Kostenbesparing
• Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie-SZW als zaken niet op orde zijn

Bij Go2Academy vinden we het belangrijk om iedere dienst of cursus te evalueren met de opdrachtgever. Ook als alles goed is verlopen. Aan de hand van uw ervaringen kunnen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren.

Download de brochure: RI&E – wat ieder bedrijf moet weten.pdf